Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
Slovenský Košík

kontakt +Reklamačný poriadok

Miroslav Grznár -  MLYN ZRNO,

               Veľké Hoste 182,

                956 38  Šišov

Slovenska Republika  S K

Skype : mlyn-zrno

Tel.: 00421 38/7695717, 00421 907 705 129, mobil: 00421 905 652 426,

e-mail: mlynzrno@mlyn-zrno.skmlynzrno@naex.skwww.mlyn-zrno.sk

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Vybavovanie reklamácií sa riadi podmienkami Predávajúceho. Tieto záručné a reklamačné podmienky sa týkajú iba tovaru, ktorého reklamácia bola riadne uplatnená v záručnej dobe.

Odovzdanie a doručenie reklamácií

Kupujúci doručuje tovar na adresu Predávajúceho (pozri časť 2.) osobne alebo prepravnou službou na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Tovar z oprávnenej reklamácie je zaslaný späť na náklady Predávajúceho.

Nárok na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo vyplývajúce zo záruky za akosť len na tovar, ktorý má vady a bol zakúpený u Predávajúceho. Za chybu tovaru nemožno považovať takú zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho nesprávneho používania, skladovania alebo nesprávneho zásahu

Dôvody zániku nároku na uplatnenie záruky

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak:

§  ak neboli uplatnené v záručnej dobe

§  chyba vznikla neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou v rozpore s návodom alebo účelom, pre ktorý sa tovar obvykle používa

§  tovar bol poškodený mechanicky (pádom, nárazom)

§  vznikli v dôsledku jeho obvyklým užívaním alebo jeho nesprávnym skladovaním

Nesúlad pri dodaní tovaru po prevzatí

V prípade že zákazník dostane tovar, ktorý je v okamihu prevzatia mechanicky, či inak viditeľne poškodený, musí o tejto skutočnosti spísať preukázateľný záznam s dopravcom a informovať okamžite o tejto skutočnosti reklamačné oddelenie Predávajúceho.

Pri osobnom odbere musí tak zákazník urobiť ihneď. Na neskoršie oznámenie či reklamácie nebude braný ohľad a škody takto vzniknuté nemôžu byť kryté.

V prípade nezhody dodaného tovaru voči sprievodným dokladom (nekompletná dodávka, či iné zámeny tovaru) je Kupujúci povinný toto oznámiť Predávajúcemu čo najskôr . Spôsob uplatnenia reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť popis reklamácie. Tovar odovzdávaný na reklamáciu musí byť úplný, v originálnom obale.

Dĺžka záručnej doby

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry Predávajúcim.

Po dobu záručnej doby sa predávajúci zaväzuje, že tovar alebo jeho časť bude po stanovenú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.

. O ukončení reklamačného konania je Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky na e-mailovú adresu alebo telefón uvedený Kupujúcim v reklamačných dokladoch.